Regelrätt samarbete

STADGAR

Stadgar för föreningen Nitus, Nätverket för kommunala lärcentra, antagna vid konstituerande stämma 1996-06-04, revideringar antagna vid stämma 1997-06-03, 1997-11-26, 2003-05-14, 2003-11-04, 2005-10-25 och 2006-05-16.

§ 1 Firma
Föreningens firma är Nätverket för kommunala lärcentra med namnet Nitus.

§ 2 Säte
Föreningens styrelse har sitt säte i den kommun där kassör är verksam.

§ 3 Ändamål
Föreningen skall:

 • Främja öppet lärande och distansutbildning genom att tillhandahålla härför lämpliga tjänster till sina medlemmar.
 • Skapa en organisation och ekonomisk plattform för kommunalt samarbete kring högskoleutbildning,
 • Delta som part i nationella och internationella sammanslutningar och projekt som främjar föreningens syften och medlemmarnas intressen.

§ 4 Medlemskap
Föreningen är främst avsedd för lärcentra med kommunalt huvudmannaskap eller annan organisationsform där kommunen har ett avgörande inflytande över verksamheten och där högskole-, universitets- eller yrkeshögskoleutbildning bedrivs.
Möjlighet till medlemskap erbjuds även kommuner där avsikten är att lärcentraverksamhet ska startas i närtid och där kommunen önskar stöd i uppbyggnadsfasen för att på så sätt säkerställa de av Nitus antagna kvalitetskraven för medlemskap
Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.
Uppsägning av medlemskap prövas också av styrelsen eller av den styrelsen utser.

§ 5 Medlemsåtagande
Den årliga medlems- och serviceavgiften samt eventuell förseningsavgift fastställs vid ordinarie årsstämma.
Föreningens stämma kan dock med tre fjärdedels majoritet besluta om uttaxering av skilda avgift för ändamål av avgörande betydelse för föreningens verksamhet.
Medlem uppfyller för föreningen fastställda kvalitetskriterier.
Medlem är skyldig att i skälig omfattning utföra arbetsuppgifter som rör föreningens verksamhet.

§ 6 Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intresse eller ändamål kan av styrelsen uteslutas.
Utesluten medlem äger hänskjuta fråga om uteslutning till föreningsstämma genom anmälan därom till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutningen avsänts till medlemmen.

§ 7 Avgång
Avgång ur föreningen äger rum:

 • Minst 6 månader efter önskemål om utträde inlämnats till styrelsen.
 • Om medlemsavgiften ej betalats inom 6 månader efter räkenskapsårets början.
 • Om beslut om uteslutning enligt § 6 skett.

§ 8 Organisation
Föreningens högsta beslutande organ är stämman vilken sammankallas minst en gång per år till ordinarie möte.
Stämman utser styrelse, revisorer och valberedning.
Föreningen kan efter stämmobeslut inrätta en distriktsorganisation och fastställa arbetsordningen för denna.

§ 9 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fem ledamöter, samt lika många suppleanter. Styrelseordförande väljes av föreningsstämman för ett år i taget. Övriga ledamöter och suppleanter väljes för en period av 2 år. Mandatperioderna för övriga ledamöter och suppleanter skall varvas på ett sådant sätt att halva styrelsen väljes varje år.

§ 10 Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning utser stämman två revisorer liksom två personliga ersättare.

§ 11 Valberedning
Valberedningen skall bestå av tre personer varav en utses till sammankallande. Dessa utses årligen vid stämman.

§ 12 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser.

§ 13 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 14 Årsredovisning
Styrelsen skall senast en månad före ordinarie föreningsstämma till revisorerna lämna årsredovisningshandlingarna.

§ 15 Ekonomi
Föreningens löpande ekonomi jämte fonder handhas av styrelsen. Av styrelsen utarbetad verksamhetsplan med budget för nästföljande år skall underställas ordinarie stämma.
Föreningens vinst kan fonderas eller utdelas bland medlemmarna efter fördelningsprinciper som fastställs av stämman.

§ 16 Beslut på stämma
Stämman beslutar med enkel majoritet i samtliga frågor utom vid uttaxering av särskild avgift, uteslutning av medlem, vid ändring av stadgar samt föreningens upplösning.
Varje medlem har rätt att angiva sitt röstetal genom fullmakt utställd på annan, vid stämman närvarande medlem. Denne får med fullmakt företräda endast en frånvarande medlem.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder.
Inträffar vid val två eller flera erhåller lika röstetal, skiljes mellan dem genom lottning. Val förrättas med slutna sedlar.

§ 17 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av sekreterare vid stämman
 3. Justering av röstlängd
 4. Val av justeringsman/män
 5. Fråga om stämma blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse
 7. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer
 10. Budget
 11. Val av ordförande
 12. Val av övriga ledamöter och eventuella suppleanter
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 14. Val av valberedning
 15. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman

§ 18 Kallelse till föreningsstämma
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen.
Kallelse skall vara utsänd senast fyra veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.
Då kallelse utgått till stämman skall styrelsen omedelbart underrätta revisorerna därom.

§ 19 Styrelsens åligganden
Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter, att verkställa och beslut stämmans beslut samt att, i den mån ej annat föreskrivits, förvalta föreningens tillgångar.
Följande mötes- och handläggningsordning gäller:

 1. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga funktionärer.
 2. Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening de flesta förenar sig om eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Val förrättas med slutna sedlar. Faller rösterna lika vid val skiljer lotten.
 3. Är styrelseärende så brådskande att styrelsen ej hinner sammanträda för handläggning av ärendet, avgörs detta genom meddelande mellan fler än hälften av styrelsens ledamöter, bland dem ordföranden eller i dennes ställe vice ordföranden. Kan ärendet ej lämpligen avgöras på detta sätt får ordföranden eller i dennes ställe vice ordföranden besluta ensam. Beslut som fattas på detta sätt skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.
 4. Styrelsen får inrätta rådgivande och beredande organ.
 5. Styrelsen får överlämna ärendet för beslut till ordföranden, en eller flera ledamöter och suppleanter, utsedda funktionärer eller inrättat organ. Beslut i sådana ärenden skall omedelbart eller senast efter 7 dagar anmälas till styrelsen. När styrelsen överlämnar ärenden för beslut enligt första stycket skall detta antecknas i särskild delegationsordning.

§ 20 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar kan framläggas av styrelsen eller av medlem.
Förslaget jämte styrelsen yttrande förelägges nästföljande stämma.
Beslut om antagande av nya stadgar eller om ändring av stadgar fattas på två, på varandra följande, föreningsstämmor. Vid den andra stämman krävs 2/3 majoritet bland de röstande.

§ 21 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det stämma eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigande skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman.

§ 22 Upplösning
Vid föreningens upplösning skall tillgångar delas lika mellan medlemmarna.
Därvid skall medlemmarna först återfå inbetalda insatser.

Frågor om Nitus eller sajten?

SKRIV TILL OSS

Nitus kansli
kansli@nitus.se